Veger og bruer

 

Nasjonalparken

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig vedlikehold uten standardheving for bilvegen til Grønntjønnan, traktorvegen til Hiåsjøen, kjøresporene til Dalbusjøen og Forollsjøen jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.3 a). Søknad kan sendes direkte til nasjonalparkstyret for Forollhogna: fmtlpost@fylkesmannen.no. Vedlikehold (uten standardheving) av eksisterende bruer i nasjonalparken er tillatt uten søknad.

Andre søknader om vegtiltak i nasjonalparken sendes til den aktuelle kommunen som videresender søknaden til nasjonalparkstyret.

 

Landskapsvernområdene

Vedlikehold uten standardheving av eksisterende veger og bruer i landskapsvernområdene er tillatt uten søknad. Som vedlikehold regner vi grøfterensk, høvling av veg, grusing av eksisterende grusveg, nødvendige stikkrenner etc.

Det kan i noen tilfeller være uklart hva som regnes som eksisterende veger, hva som regnes som vedlikehold og hva som derfor krever behandling etter ulikt lovverk.

 

Er du usikker på om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, så ta kontakt med kommunen. Søknad om utbedring, utretting, standardheving etc. sendes den aktuelle kommunen, som videresender søknaden til nasjonalparkstyret. Der søknad fremmes av andre enn grunneier bør grunneiers tillatelse foreligge før søknaden behandles.

 

Søknadspliktige tiltak

Alle vegtiltak som medfører standardheving er søknadspliktige tiltak.

Det er dermed søknadsplikt for nybygging av veg, breddeutvidelse av veg (eks. utretting av svinger), breddeutvidelse av bru, standardheving av veg (eks. fra traktorveg til bilveg, fra grasdekke til grus, fra kjørespor til veg).

 

Landbruksveger

Alle veger der mer enn 50 % av bruken er knyttet til landbruk, defineres som landbruksveger og tiltak knyttet til disse vegene skal også behandles etter landbruksvegforskriften.

 

Følgende skjema finner du på nettsidene til Statens landbruksforvaltning:

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=&q=veg

  • Søknadsskjema for bygging av landbruksveger
  • Søknad om tilskudd til vegbygging

 

Veier i tilknytning til hytter/fritidsbruk

Vegtiltak på veger som ikke går inn under definisjonen landbruksveger ovenfor skal vurderes etter plan- og bygningslovens bestemmelser og kommuneplanens arealdel, i tillegg til behandling etter verneforskriften.

 

Gjennomgang av vegstatus

Det er generelt et behov for gjennomgang av alle veger i verneområdene for definering av status, bruk og nødvendige tiltak, og søknadsprosedyrer rundt ulike typer tiltak. Her må det også defineres hvor langt vegen går, og hva slags standard man ønsker at de ulike vegens skal ha ut fra den aktuelle bruken og verneformålet.

 

Effektivt veivedlikehold

Knut i reportasjen fra Mjøsen nedenfor har skjær montert under bilen på ramma i tillegg og gjør en fantastisk jobb med systemet sitt. På de litt grasdekte vegene, der man fortsatt ønsker at de skal være grasdekte, holder det lenge med ei ordinær matte og traktor.

http://www.mjosen.no/effektivt-veivedlikehold.5084157-104643.html

 

 

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:04.01.2018)