Ferdsel

All ferdsel i nasjonalparken skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon, kulturminner og at dyrelivet ikke forstyrres unødig. Det er viktig at brukerne av Forollhogna gjør hva de kan for å forlate naturområdene i samme tilstand som da de kom. Retten til fri ferdsel i utmark (allemannsretten) har vært og er en viktig forutsetning for det norske friluftslivet, og denne retten er nedfelt i friluftsloven.

Nasjonalparken

Det er nedfelt ferdselsbestemmelser om organisert bruk av nasjonalparken i verneforskriften. Disse bestemmelsene er ikke ment å ramme mindre grupperinger som ønsker å gjennomføre en vandring eller en utferd. «Lette og ufarlige» former for organisert bruk er ikke til hinder for turvirksomhet i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Utplassering av turposter i regi av turlag/foreninger bør skje i samråd med nasjonalparkstyret. Slik type aktivitet er vanskelig å kontrollere og risiko for økt press på enkeltområder kan føre til uheldig virkninger på verneformålet.   

Har ditt lag eller din forening planer om legge ut turposter til sommeren?

Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalter(e) eller lokalt oppsyn for veiledning i forkant

 

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, dvs. at det må søkes om tillatelse til slike aktiviteter. ”Annen” referer da til andre organiserte friluftsaktiviteter enn de som er nevnt ovenfor. Dersom man markedsfører- og mottar betaling for turer i nasjonalparken anses dette som organisert virksomhet.   

Sykling, organisert bruk av hest eller kjøreturer med hest er bare tillatt på eksisterende veger eller langs traséer som er særlig utpekt. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at aktivitetene er eksempler på tyngre bruk av nasjonalparken som kan medføre uheldig forstyrrelser og/eller slitasje og som dermed er i strid med formålet med vernet.

 

Landskapsvernområdene

I landskapsvernområdene er det ingen restriksjoner på sykling eller bruk av hest etter verneforskriftene. All ferdsel skal skje skånsomt og ikke føre til skade på verneverdiene. Friluftsloven ligger til grunn for ferdsel til fots, på ski og med sykkel.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:20.03.2018)