Vedtekter og delegeringsreglement

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

Formålet med vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av området. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Gjeldende vedtekter fra 01.01.2020:
Vedtekter for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement vedtatt 31.01.2017 (gjeldende)

NP-sak 4/2017 - behandling av delegeringsreglement av 31.01.2017

Gjeldende vedtekter fra 07.09.2015:
Vedtekter for nasjonalparkstyret for Forollhogna 


Vedtekter fram til september 2015:
Vedtekter for Forollhogna nasjonalparkstyre (pdf)
Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk avgrensing, sammensetning av styret og oppgaver for styret. Disse vedtektene fulgte opprinnelig som vedlegg til brev datert 6.oktober 2010 fra statsråd Erik Solheim i Miljøverndepartementet. I dette brevet ble det besluttet at det skulle etableres et nasjonalparkstyre for verneområdene i Forollhogna.