Nasjonalparkstyret 2016 - 2019

Nasjonalparkstyret for Forollhogna forvalter Forollhogna nasjonalpark og 8 tilliggende landskapsvernområder og 1 naturreservat. Styret består av en politisk valgt person fra hver av de syv berørte kommunene og fra de to berørte fylkeskommunene, i alt 9 representanter.

Styremedlemmer 2016- 2019:

Rolle

Ordinært medlem

Varamedlem

Representerer

leder

Jan Håvard Refsethås

Bjørg Helene Skjerdingstad

Holtålen kommune

nestleder

Ragnhild Aashaug

Leif Vingelen

Tolga kommune

styremedlem

Tone Hagen

Berit Nordseth Moen

Tynset kommune

styremedlem

Anne Grethe Beck Andersen

Guri Heggem

Røros kommune

styremedlem

Runa Finborud

Per Ousten

Os kommune

styremedlem

Sivert Moen

Liv Johanne Pallin

Midtre Gauldal  kommune

styremedlem

Bjørn Rogstad

Unni Smestu

Rennebu kommune

styremedlem

Terje A. Hoffstad

Mari Gjestvang

Hedmark fylkeskommune

styremedlem

Liv Hanne Tønset

Rune Krogh

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nasjonalparkstyret konstituerte seg først i møte på Røros onsdag 9.mars 2016, men foretok ny konstituering mandag 9.mai 2016.

Her finner du kontaktinfo til styret (pdf)

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken, de åtte landskapsvernområdene og det ene naturreservatet sikres for kommende generasjoner.

Bakgrunn for lokal forvaltning

Delegering av forvaltningsmyndigheten til nasjonalparkstyrene er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen1 for verneområder. Oppnevnelse av nasjonalparkstyrene skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalpark-er og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser. Kommunene og fylkeskommunene får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

1Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for  2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til.


Nasjonalparkstyret i perioden 2012 - 2015

Rolle

Ordinært medlem

Varamedlem

Representerer

leder

Erling Lenvik

Anita Krigsvoll

Midtre Gauldal kommune

nestleder

Ragnhild Aashaug

Leif Vingelen

Tolga kommune

styremedlem

Bersvend Salbu

Merete Myhre Moen

Tynset kommune

styremedlem

Hans Vintervold

Signy Thorsvoll

Røros kommune

styremedlem

Birgit Wikan Berg

Arnfinn Nergård

Os kommune

styremedlem

Kristin Bendos

Jan Håvard Refsethås

Holtålen kommune

styremedlem

Ola T. Lånke

Eli Krogstad

Rennebu kommune

styremedlem

Terje A. Hoffstad

Heidi Lundstedt

Hedmark fylkeskommune

styremedlem

 Gunn Iversen Stokke

Per Olav Skurdal Hopsø

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Styret ble oppnevnet av Miljøverndepartementet 25.02.2012. Nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituerte seg i møte onsdag 7.mars 2012 på Røros.