Vedlegg møte 26.juni 2017


NP-sak     
VEDLEGG
24/2017 

Vedlegg til klage på vedtak - avslag om oppføring av kombiskur

''

Klage på vedtak

'' Særutskrift NP-sak 13/2017
25/2017 Vedlegg til sak om motorferdsel til Hiåsjøen
'' Rapport fra befaring 04.10.2016, Uthushagen Plan as
'' Kartvedlegg 
  - Kartvedlegg
'' Beskrivelse av reparasjonsarbeider fra styret for Hiåsjøveien
'' m/kart
26/2017 Vedlegg til sak om motorferdsel til Forollsjøen
'' Høringsbrev fra nasjonalparkstyret av 31.03.2017
'' Oversikt over den enkelte høringsuttalelse til brev av 31.03.2017
'' Rapport fra Uthushagen Plan med 2 tilhørende kart:
'' - Kart pkt. 1-11
'' - Kart pkt. 12 - 75
'' - Kart Forollsjøen nord
'' Utdrag fra verneforskrift og forvaltningsplan
  Notat fra fiskeforeningen i mai 2014
  Notat fra nasjonalparkforvalter 08.01.2013
  Rapport fra SNO om kjøreskader
  Tidligere brev fra styret i Fjellveien med forslag til reparasjonstiltak
27/2017 Drøftingssaker:
'' Søknad fra NINA om bruk av bil på Fjellveien fram til Skalltjønna 
'' Søknad fra Dalsbygda beitela om bruk av Fjellveien i forbindelse med beitetilsyn
'' Søknad fra Forelsjøen fiskeforening om transportttilattelse for rettighetshaverne med bil til Skalltjønna
''

Søknad om transport langs vegen inn til Grøntjønnan i forbindelse
med fellingsforsøk

''

Søknad fra Ålen beitelag om bruk av ATV i 2017 for utkjøring av saltsteiner

28/2017

Vedlegg til søknad om riving og oppføring av ny seterstue

''

Byggetegninger/skisser

29/2017

Vedlegg til søknad om organisert virksomhet - guiding mot villrein

''

Søknad fra Oppdal Safari

(Publisert:21.06.2017 Sist endret:22.06.2017)