Høringsuttalelser

Nasjonalparkstyret for Forollhogna uttaler seg til en del planer, delingssaker, lov og forskrifter, rundskriv mv som er til høring hos berørte myndigheter.

Dette kan være uttalelse til kommuneplaner i de berørte kommunene, reguleringsplaner i randsona til nasjonalparken og andre planer som angår området. Delingssaker med betydning for verneformålet og verneforvaltningen skal også sendes nasjonalparkstyret til høring.

Høringssaker til behandling i styret
Når det er mulighet for det rent tidsmessig legges forslag til høringsuttalelse fram for nasjonalparkstyret eller arbeidsutvalget som særskilt sak.

Administrativ høringsuttalelse
Administrative høringsuttalelser baserer seg på politiske signaler gitt av styret under drøfting og behandling av ulike saker med relevans for saksområdet. Høringsbrev sendt fra forvaltere uten politisk behandling refereres for styret i senere styremøte.

(Publisert:01.04.2020)

2020

Høringsuttalelser fra 2020 finner du som eget menyvalg i lodrett meny under styredokumenter og høringsuttalelser

(Publisert:01.04.2020)