2020

Delegerte vedtak
Her finner du oversikt over delegerte vedtak - svar på søknader som er behandlet delegert av nasjonalparkforvaltere i 2020. Link til svarbrev finner du på vedtaksnr. Alle vedtak ligger også i Miljøvedtaksregisteret.

Vedtak nr.

Verneområde – type sak - kommune

   Referert/
   refereres styret
   Møtedato

DV   1_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel – bruk av fly og snøscooter for minimumstelling av villrein

14.04.2020

DV 2_2020

tillegg

Forollhogna nasjonalpark  - motorferdsel - tillatelse til uttransport av forskningsmateriell (Holtålen)

14.04.2020

DV  3_2020

Forollhogna nasjonalpark – motorferdsel vinter – saltsteinskjøring, ved og utstyr (Midtre Gauldal)

14.04.2020

DV   4_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel sommer – bruk av motor på båt ved garnfiske Forollsjøen (Os)

14.04.2020

DV   5_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel vinter – frakt av ved og ovn til fiskebu (Os)

14.04.2020

DV   6_2020

Forollhogna nasjonalpark – fysisk anlegg – forlenget tillatelse til å ha fôringsautomater for fjellrev

14.04.2020

DV  7_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel vinter – utkjøring av saltstein (Midtre Gauldal)

14.04.2020

DV  8_2020

Londalen – Ørvilldalen LVbyggesak – endelig godkjenning av byggetegninger (Tolga)

14.04.2020

DV   9_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel vinter – frakt av materialer og utstyr til fiskebu (Os)

14.04.2020

DV 10_2020

Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel vinter – frakt av materialer og utstyr til fiskebu (Midtre Gauldal)

14.04.2020

DV 11_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel vinter – for ettersyn og uttak av tamrein (Tynset)

14.04.2020

DV 12_2020

Forollhogna nasjonalparkmotorferdsel vinter – for ettersyn og uttak av tamrein (Tynset)

14.04.2020

DV 13_2020

Forollhogna nasjonalpark – motorferdsel vinter – frakt av materialer og utstyr for rive- og byggearbeid bu (Midtre Gauldal)

14.04.2020

DV 14_2020

Forollhogna nasjonalpark - motorisert ferdsel- avslag på søknad om motorisert ferdsel i forbindelse med vintertrening (Holtålen)

14.06.2020

DV 15_2020

Forollhogna nasjonalpark - godkjenning av byggetegninger Øggdalsbua (ny), samt tillatelse til motorferdsel for frakt av materialer og utstyr

15.06.2020

DS 16_2020 Forollhogna nasjonalpark - byggetiltak og motorferdsel - tillatelse til oppføring av do ved fiskebu, Fjellsjøen, samt nødvendig transport med snøskuter (Os)

15.06.2020
DS 17_2020 Forollhogna nasjonalpark - motorisert ferdsel - frakt av materialer og utstyr til naust ved Forollsjøen (Midtre Gauldal)

 15.06.2020
DS 18_2020

Forollhogna nasjonalpark - motorisert ferdsel - transport av materialer og utstyr for byggearbeid Øggdalsbua - utvidet frist i 2020 (Holtålen)

15.06.2020

DS 19_2020

Forollhogna nasjonalpark - motorisert ferdsel  -
for skifte av ovn i bu, Enmolægret, samt gjennomgang av brannberedskap (Tynset)

15.06.2020

DS 20_2020

 

Londalen - Ørvilldalen LV - byggesak - tillatelse til fasadeendring på seterstue (Tolga) 07.09.2020 

DS 21_2020

 

Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel - dispensasjon til lavtflyving i forbindelse med kalvetelling

07.09.2020
DS 22_2020 Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel - dispensasjon for transport til Gorsethbua (Midtre Gauldal)

07.09.2020
DV 23_2020 Budalen og Endalen landskapsvernområder - byggesak - dispensasjon for oppføring av utedoer (Midtre Gauldal)

07.09.2020
DV 24_2020  Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV - byggesak - dispensasjon for oppføring av uthus på seter (Os)

07.09.2020
DV 25_2020  Vangrøftdalen go Kjurrudalen LV - byggesak - oppføring av landbruksbygg på seter (Os)

07.09.2020
DV 26_2020  Forollhogna nasjonalpark - ferdsel - dispensasjon til organisert ridetur (Midtre Gauldal)

07.09.2020
DV 27_2020  Forollhogna nasjonalpark - motorisert ferdsel - dispensasjon for transport til bu/hytte (Midtre Gauldal) 07.09.2020
DV Forollhogna nasjonalpark - motorisert ferdsel - dispensasjon for transport i forbindlse med sauesanking (Midtre Gaudlal) 07.09.2020
(Publisert:01.04.2020 Sist endret:01.09.2020)