Rådgivende utvalg


Hvordan kan vi sammen bidra til en god og fornuftig forvaltning av verneverdiene slik at vernet blir en styrke og et fortrinn for bygdesamfunnene rundt Forollhogna ?

I Forollhogna er det mange ulike interesser og parter som skal gis anledning til å engasjere seg og bidra positivt i verneforvaltningen. Dette er særlig viktig med tanke på at forvaltnings-modellen skal gi et mer lokalt perspektiv og større lokal innflytelse i forvaltningen. Foreløpig er det ikke etablert et formelt utvalg slik som angitt i vedtektenes punkt 9. Se nedenfor.

Årlig møte og uformelle nettverk
Nasjonalparkstyret tar imidlertid sikte på å gjennomføre et årlig dialogmøte, der ulike tema tas opp og der det gis mulighet til å komme med innspill og idèer til forvaltningen av verneområd-ene. I tillegg vil det bli etablert flere uformelle nettverk på  tema som eks. veg, bygdeutvikling/ turisme, informasjon, vegetasjon/skjøtsel mv. for samarbeid, utveksling av erfaringer og kunnskap og for drøfting av felles utfordringer og mulige løsninger.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalter eller styreleder om du har innspill til tema for det årlige dialogmøtet, innspill og idèer til forvaltningen generelt eller kommentarer til innholdet på nettsidene. Vi ønsker også innspill til hva slags informasjon det ellers er behov for.

 

Vedtektenes punkt 9.

I følge vedtektene for nasjonalparkstyret, pkt. 9 skal nasjonalparkstyret oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bla. grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bla. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.

Rådgivende utvalg skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Det rådgivende utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kan uttale seg om overordnede strategier og spesielle forhold.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:01.04.2020)