Forollsjøens sørside - buplan og motorferdsel

Fotograf: Bjørn T. Aas
Fotograf: Bjørn T. Aas

EKSTERN HØRING AV BU-PLAN 2019

Revidert bu-plan er utsendt til høring (kommune, fylkeskommune, fylkesmann) med høringsfrist 15.11.2019. Her finner du de mest relevante og oppdaterte dokumentene i saken:


Andre relevante dokumenter:
 
Brev fra Hedmark fylkeskommune (" Fiskebuerved Forollsjøen - Forollhogna nasjonalpark, Os kommune - Kulturvernfaglige merknader til plan og tiltak") med blant annet ønsker om bevaring av "blekkbua" kan du lese her. Blekkbua ble revet i 2018 i tråd med tidligere vedtak.

LOKAL HØRING 2018
I forbindelse med revidering av bu-plan for Forollsjøen og avklaring av motorisert ferdsel inn til sjøen ble det sendt ut to høringsbrev våren 2017. I forbindelse med disse brevene ble følgende tekst lagt ut på nettsidene; Det tas sikte på å få avklart fremtidig motorisert ferdsel inn til sjøen i nasjonalparkstyrets møte den 26.juni 2017, mens revidering av bu-planen vil ta noe lengre tid, avhengig av de innspill som gis til planarbeidet.

Utkast til ny bu-plan ble presentert og utdelt i møte på Kølbua i Dalsbygda 10.april. 

Aktuelle dokumenter som skal drøftes i grunneierlag og av rettighetshavere:


Utsendt høringsbrev om statusdel bu-plan finner du her, samt adresseliste. Brevet er sendt ut for å få sikret at datagrunnlaget i statusdelen er riktig, samt for å få innspill til revidering av gjeldende plan.

Bakgrunn for arbeidet: Brev fra nasjonalparkstyret i 2015 om behov for revidering av bu-plan

Statusrapport (faktagrunnlag)
Kvalitetssikring av faktagrunnlag; Statusrapport bu-plan, vår 2017

Kart for dagens status (nummerering av buer i forhold til statusdel) 
- oversikskart for områdets plassering i Forollhogna
- oversiktskart over alle buer med nummerering
- delkart bu nr. 1-5
- delkart bu nr. 6-11
- delkart bu nr. 12 - 13

 

Gjeldende bu-plan utarbeidet av fiskeforening og grunneierlag:
- Tekstdel
- Kart
- Grunneiererklæring

 

2. MOTORFERDSEL TIL FOROLLSJØEN

Utsendt høringsbrev datert 31.03.2017 finner du her, og adresseliste

Rapport fra Uthushagen plan vedrørende kjørespor til Forollsjøen

Kart pkt. 1 - 11, Kart pkt. 12 - 75

Særutskrift NP-sak 34/2014 om motorferdsel inn til Forollsjøen

Særutskrift NP-sak 41/2017 Prinsipper om motorferdsel, Forollsjøen

Særutskrift NP-sak 14/2018 Opparbeiding av smal, enkel "veisti" 

Utdrag fra verneforskrift og gjeldende forvaltningsplan

Tidligere brev fra styret for Fjellveien til Os kommune om reparering av trasé, les her

(Publisert:23.04.2017 Sist endret:01.04.2020)