Arbeidsutvalget (AU)

Nasjonalparkstyret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av 4 personer fra styret for perioden 2016 - 2019. Utvalget ble i møte 9.mai 2016 utvidet fra 3 til 4 representanter.

Arbeidsutvalget kan behandle kurante saker etter verneforskriften. Vanligvis skjer dette gjennom telefonmøte. Det betyr at saker som er delegert fra nasjonalparkstyret til arbeidsutvalget kan behandles relativt raskt. Arbeidsutvalget vil også kunne ha en viktig rolle i forhold til hvilke andre saker og tema som blir forberedt og drøftet i styret.

Arbeidsutvalget (AU) for perioden 2016 - 2019 (til nytt styre konstitueres i 2020):
- Jan Håvard Refsethås, Holtålen kommune
- Ragnhild Aashaug, Tolga kommune
- Sivert Moen, Midtre Gauldal kommune
- Runa Finborud, Os kommune

1. vara: Nils Kristen Sandtrøen, Tynset kommune
2. vara: Bjørn Rogstad, Rennebu kommune

Arbeidsutvalget (AU) i perioden 2012 - 2015
Erling Lenvik, Midtre Gauldal kommune
Ragnhild Aashaug, Tolga kommune
Bersvend Salbu, Tynset kommune

vara:
1. Hans Vintervold, Røros kommune
2. Birgit Wikan Berg, Os kommune
3. Ola T. Lånke, Rennebu kommune

Arbeidsutvalgets myndighet i perioden 2012 - 2015 (jf. vedtektenes punkt 5 og styresak 4/2012, punkt 4)Nasjonalparkstyret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfold-loven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/ verneforskriftene.

Arbeidsutvalget gis også myndighet til å fatte beslutninger vedrørende økonomi i henhold til vedtatt budsjett (styrets forvaltningsmidler).