Styret


Vedtekter

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet. Formålet med vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av området. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Gjeldende vedtekter fra 07.09.2015:Vedtekter for ...

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret for Forollhogna forvalter Forollhogna nasjonalpark og 8 tilliggende landskapsvernområder og 1 naturreservat. Styret består av en politisk valgt person fra hver av de syv berørte kommunene og fra de to berørte fylkeskommunene, i alt 9 representanter. Styremedlemmer 2016- 2019: Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer leder Jan ...

Rådgivende utvalg

Hvordan kan vi sammen bidra til en god og fornuftig forvaltning av verneverdiene slik at vernet blir en styrke og et fortrinn for bygdesamfunnene rundt Forollhogna ?

(Publisert:27.08.2012)

Arbeidsutvalget (AU)

Nasjonalparkstyret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av 4 personer fra styret for perioden 2016 - 2019. Utvalget ble i møte 9.mai 2016 utvidet fra 3 til 4 representanter. Arbeidsutvalget kan behandle kurante saker etter verneforskriften. Vanligvis skjer dette gjennom telefonmøte. Det betyr at saker som er delegert fra nasjonalparkstyret til arbeidsutvalget kan behandles ...

Møtekalender

  Foreløpig møtekalender for 2018 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna Styremøte nr.      Dag/Dato Type møte NP 1_2018         Fredag 02.03.2018     Styremøte NP 2_2018 Fredag 08.06.2018 Styremøte NP 3_2018 Fredag 07.09.2018 Styremøte NP 4_2018 Fredag 05.10 ...

Styredokument

Møteinnkallinger, saksfremlegg og møteprotokoller Møteinnkalling og saksdokumenter for nasjonalparkstyret vil være tilgjengelig på nettsidene til nasjonalparkstyret normalt 1 uke før møtet. Saker for arbeidsutvalget sendes normalt ut 3 dager før telefonmøte. Protokoll med politiske vedtak blir lagt ut etter møtet når den er formelt godkjent av politikerne. For å se dokumentene - se nedenfor ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2018)