Dyre- og fugleliv

Ivrige fuglejegere omtaler Forollhogna-området som "Det gyldne triangel". Rypejaktas rekreasjonsmessige og samfunnsøkonomiske betydning er stor.
Ivrige fuglejegere omtaler Forollhogna-området som "Det gyldne triangel". Rypejaktas rekreasjonsmessige og samfunnsøkonomiske betydning er stor., Foto: Arne Nyaas

 

Villreinstammen i Forollhogna er landets mest produktive, kjent for sine store og flotte dyr. Villreinen er - som eneste art - spesifikt nevnt i vernebestemmelsen for nasjonalparken.

En annen "stor" art i Forollhogna er lirypa. Blant entusiastiske rypejegere omtales Forollhogna-området som "Det gylne triangel".

Området har, totalt sett, et meget rikt dyre- og fugleliv, med 106 påviste fuglearter og 30 pattedyrarter. Femten av artene står på lista over truede arter i Norge, og de fleste av disse yngler i området. Sør for fylkesgrensa er verneområdet spesielt rikt på små og store våtmarksområder. Flere av disse områdene har store forekomster av ender og vadefugler, og her hekker de fire fjellendene bergand, havelle, svartand og sjøorre. Rapporten "Fugler og pattedyr i planområde Forollhogna" konkluderer med at det ikke er noe annet fjellområde i Hedmark som har så stort artsmangfold av våtmarksfugler som Forollhogna.

Av rovfugler hekker både kongeørn, jaktfalk og fjellvåk i nasjonalparkområdet, mens det er mer tilfeldige observasjoner av havørn, fiskeørn og musvåk. Tårnfalk, dvergfalk og myrhauk er også sett i nasjonalparkområdet, men de hekker helst i utkanten. Over skoggrensa har ornitologene kartlagt 13 hekkende spurvefuglarter, mens 42 spurvefuglarter er registrert i undersøkelsesområdet sør for fylkesgrensa.

Stortinget har bestemt at det skal sikres levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene i Norge. Både jerv, bjørn, gaupe og ulv setter sine spor i verneområdene i Forollhogna. Mens jerven har fast tilhold i eller nær nasjonalparken, er bjørn, gaupe og ulv innom på streif. Et stort antall sau slippes på beite i Forollhogna-området, og konfliktnivået sau-rovdyr er avgjort til stede. Bestandsmålet for jerv er nådd i Norge, og i Forollhogna tas det jevnlig ut dyr ved hiuttak.

(Publisert:26.08.2012 Sist endret:19.10.2012)