Møte i nasjonalparkstyret fredag 30.august 2019

Utsikt over Øyungen mot Skarvan
Utsikt over Øyungen mot Skarvan, Foto: Astrid Alice Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte i Vingelen, Tolga kommune fredag 30.august kl. 10. Nasjonalparkstyret skal blant annet gi høringsuttalelse til  NVE's forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land og behandle søknad om etablering av mobiltelefonimast på Skarvan i Øyungen landskapsvernområde. I tillegg skal styret ta stilling til søknad om etablering av gangbru over Hiåa (Forollhogna nasjonalpark) og søknad om etablering av parkeringsplasser i Såttåhaugen i Vangrøftdalen mm.

Møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna

TID:       Fredag 30. august kl. 10.00 – maks. kl. 15.00

STED:    Vingelsgaard Gjestgiveri i Vingelen 

Møteinnkalling:

 

Vedlegg:

Referatsaker - inngående brev (RS):

Nr. Navn på vedlegg
RS 6/2019 Uttalelse til bruk av droner i verneområder, brev fra Miljødirektoratet
RS 7/2019 Bruk av el-sykkel i verneområder, brev fra Miljødirektoratet
RS 8/2019 Brev til jordskifteretten fra Såttåhaugen grunneierlag
RS 9/2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen - veier, snu- og parkeringsplasser

 

Delegerte saker (DV):

Nr.  Tittel:
DV 10/2019 Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tillatelse til motorferdsel på Fjellveien og bruk av motor på båt på Forollsjøen - 2019.
11/2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - svar på søknad om tillatelse til riving ogoppføring av ny gangbru ved Dalvollan 
12/2019 Budalen landskapsvernområde  - tillatelse til tilretteleggingstiltak ved Storbekkøya 
13/2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV landskapsvernområde - tillatelse til triving av fjøs/uthus på seter i Falken 

 

Styresaker (ST):

Nr.    Vedlegg
24/2019    Planskisse for P-plasser i Såttåhaugen
   
25/2019   1. Søknad om tillatelse og tilskudd til gangbru over Hiåa
  2. Prosjektbeskrivelse - dokumenter
  3. Uttalelse - bygging av bru over Hiåa
  4. Høringsuttalelse til søknad om bru ved Hiåsjøen.
   
26/2019   1. Kart med plassering av mobiltelefonimast  (Skarvan i Øyungen LV)
  2. Skisse selvbærende mast og utstyrshytte
  3. Uttalelse fra Ålen beitelag datert 14.08.2019
   
27/2019   Høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land
   
28/2019

  1. Søknad om tillatelse til nydyrking i Vangrøftdalen
  2. Kart
  3. Bilder

Andre dokumenter med relevans for styrets behandling av sak 26/2019:

- Besøksstrategi

- NINA Rapport om villrein og ferdsel (Hovedråd og link til rapport)

(Publisert:26.08.2019 Sist endret:24.04.2020)