Møte i nasjonalparkstyret 1.februar 2021

Nasjonalparkstyret har sitt neste vedtaksmøte 1.februar 2021. Møtet blir gjennomført via Teams, pga sentrale smittevernråd.

Møteinnkalling og saksdokumenter til møtet 1.februar finner du her

Styret får referert 21 saker som er behandlet delegert av forvalterne siden nyttår. Dette er fornying av flerårige tillatelser til motorferdsel i nasjonalparken, fortrinnsvis transport av ved og utstyr til setre og buer, samt utkjøring av saltstein. I tillegg er det to mindre byggesaker.

Ellers legges fire saker frem for politisk behandling i styret:

1. ST 4/2021: Endring av byggetillatelse - Gjetarbua i Midtre Gauldal kommune

2. ST 5/2021: Byggesøknad - bu og uthus ved Hundåtjønna i Midtre Gauldal kommune

3. ST 6/2021: Klage på vedtak om fremføring av strøm til eiendommer i Rabblia i
    Vangrøftdalen, Os kommune. Vedlegg:

  - Vedtak i ST 5/2020
  - Særutskrift ST 41/2020
  - Klage fra NØK datert 21.12.2020 med vedlegg


4. ST 7/2021: Uttalelse til delingssøknad - fradeling av setertun ved Magnillsjøan i Tolga  kommune. Vedlegg:

      - Søknad om fradeling av setertun datert 09.10.2021 med vedlegg

(Publisert:20.01.2021 Sist endret:03.02.2021)