Møte i nasjonalparkstyret fredag 30.oktober 2020

Høst ved Svartsjøen, Kvikne i Tynset kommune
Høst ved Svartsjøen, Kvikne i Tynset kommune, Foto: Eli Grete Nisja

Fredag 30.oktober er det møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Møtet er på Kvikne Fjellhotel og Kafè, Kvikne i Tynset kommune. Møtet er delt i to med en temadel først med fokus på bla. besøksforvaltning (status og drøfting av videre arbeid) og strømprosjekt i Vangrøftdalen (økonomi/tiltaksmidler). Formelt vedtaksmøte starter kl. 12. Her behandles 2 byggesaker, 1 vegsak og søknad om strøm til Rabblia i Vangrøftdalen. Videre arbeid med forvaltningsplaner drøftes. Møtet er åpent for publikum. De som ønsker å være tilhørere bes om å melde fra til nasjonalparkforvaltere på forhånd.

Tid:      Fredag 30.oktober kl. 9.30 – 14.00  

Sted:    Kvikne Fjellhotell og Kafe, Kvikne https://www.kviknefjellhotell.no/

Saksdokumenter:
Møteinnkalling og saksfremlegg

Vedlegg:

Sak Vedlegg
30/2020 Byggesøknad (riving og bygging)
     '' Særutskrift byggesøknad fra 2014
32/2020 Plan for revisjon av forvaltningsplaner


Delegerte saker
: Se sak 31-32_2020 under menypunkt "delegerte vedtak"

Referatsaker:

Sak nr. Sakstype - saksnavn
RS 16/2020 Forollhogna NP - notat etter befaring av sperregjerde
RS 17/2020 Endalen LV - godkjenning av tiltak fangstgrop
RS 18/2020 Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV - tillatelse til fasadeendring på seterbu
RS 19/2020 Øyungen LV  - oversendelse av klagesak til Miljødirektoratet
RS 20/2020 Forvaltningsplan for verdensarven Røros - oversendelsesbrev
  Vedlegg: Vedtatt forvaltningsplan for verdensarven
RS 21/2020 Londalen - Ørvilldalen LV - svar på melding om utbedring av bru og veg

 

 

(Publisert:25.10.2020 Sist endret:02.12.2020)