Høring av ny Byggeskikkveileder!

Storhaugvollen i Vingelen, foto: Birgit Wikan Berg, Norconsult
Storhaugvollen i Vingelen, foto: Birgit Wikan Berg, Norconsult

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring.  Frist for innspill og kommentarer er satt til 1.juni 2020.Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna med hovedfokus på bygninger knyttet til seter- og slåttebruk. Veilederen er ment å kunne favne også bygninger og bygningsmiljø utenfor verneområdene.

Vi håper flest mulig med interesse for og kunnskap om bygningsarven i området vil engasjere seg og hjelpe oss med å gjøre veilederen best mulig! Vi håper at vi gjennom veilederen kan skape litt nysgjerrighet og engasjement rundt ivaretagelse av områdets historie synliggjort gjennom bygningsarven. Hvordan var det før - hvordan er det i dag - og hvor går veien videre? 

Veilederen inneholder:

  • en beskrivelse av ulike type seter- og utmarksbebyggelse i området, viktige fellestrekk ved byggeskikken for hele området og viktige særtrekk for enkelte områder
  • råd om hvordan vi kan ta vare på verdifulle bygninger, bygningsmiljø, lokal byggeskikk og byggetradisjoner
  • råd om hvordan vi tar hensyn til viktige verdier i seterlandskapet ved gjennomføring av tiltak på både eksisterende bygg og ved oppføring av nye. 


Høringsdokumentene finner du her: 

1. Høringsbrev 
2. Byggeskikkveileder
3. Adresseliste

Høringsfrist: 1.juni 2020.  
Innspill og kommentarer sendes til:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postadresse:  Postboks 2600, 7734 Steinkjer
e-post: fmtlpost@fylkesmannen.no
Merk innspill med «Høringsuttalelse byggeskikkveileder Forollhogna» 

For ytterligere opplysninger – ta kontakt med nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug på tlf. 95057513, e-post: fmtlaah@fylkesmannen.no.

Viktige fellestrekk og særtrekk ved bebyggelsen rundt Forollhogna - vet du svarene på dette?

  • Er det bare i Dalsbygda og på Røros det finnes setrer med båsmur?  Og hvor kommer denne tradisjonen fra? Er dette en veldig gammel byggemetode?
  • Er det riktig at løene i hovedsak er av bjørk på sør-siden av fylkesgrensen, mens bjørk er mindre brukt i løene på nordsida i Trøndelagsdelen av Forollhogna? 
  • Er det bygningstyper som i dag er i ferd med å gå ut - og som er særlig viktig å ta vare på for området som helhet?  (eks. staller, mjølkebuer, avkjølinger, andre..?)
  • I dag er mange seterstuer ved Øyungen panelte og rødmalte med hvite omramminger. Når begynte man med det? Og finnes det eldre bilder som viser hvordan disse var før?


Dette er bare noen av de spørsmålene som vekkes når man leser gjennom veilederen. Stemmer det som står der?
Hva er de viktigste rådene som bør gis for å ta vare på bygningsarven - og for å tilpasse nye bygge i respekt for de gamle? Hva er viktig å gjøre for å ta vare på seterlandskapet og seterbebyggelsens kvaliteter og verdier inn i framtida? 

(Publisert:24.04.2020 Sist endret:25.10.2020)