Samisk virksomhet

På østsiden av Femund og sør for Røa ligger Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) som er et helårsområde. Her er det kalvene som skal merkes. Foto: Arne Nyaas
På østsiden av Femund og sør for Røa ligger Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) som er et helårsområde. Her er det kalvene som skal merkes. Foto: Arne Nyaas

Den viktigste primærnæringen i Femundsmarka i dag er reindriften. Tre reinbeitedistrikter berører Femundsmarka, som er det sørligste reindriftsområdet i Norge med samisk reindrift. Nord og nordvest for Røa ligger Fæmund reinbeitedistrikt som utgjør vinterbeiteområdet for Saanti sijte og Gåebrien sijte (Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter) som har sommerbeiteområdene lengre nord. En liten del av Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt) blir også berørt av verneområdene i Femundsmarka helt i nord i Vigelen. På østsiden av Femund og sør for Røa ligger Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) som er et helårsområde. Bjørnbergene er et eget vinterbeiteområde øst for Isteren med beitetidsbegrensning. Området Svuku og Grøtådalen er et sentralt kalvingsområde for Svahken sijte.

Femundsmarka har spesielt gode og viktige vinterbeiter for rein. Store områder med lavdekke og et utpreget innlandsklima med lite og løs snø gjør det spesielt gunstig i så måte. Gåebrien og Saanti sijte ligger i et område med kambrosilurske bergarter og har et næringsrikt jordsmonn med frodige grasbeiter til vår-, sommer- og høstbeiter (Fjellheim 1999). Fæmund reinbeitedistrikt og Svahken sijte ligger på næringsfattig sparagmittgrunn og med gode lavbeiter til vinterbeite. Fæmund reinbeitedistrikt er vinterbeite for Gåebrien og Saanti sijte.

I Svahken sijte er det 6 familier som er reindriftsutøvere, med til sammen ca. 30 reineiere (Reindriftsforvaltningen 2009). Saanti og Gåebrien sijte har 9 og 10 familieenheter hver med henholdsvis 51 og 43 reineiere.

 

FORVALTNINGSMÅL: Femundsmarka nasjonalpark skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Retten til å utøve reindrift reguleres av reindriftsloven. I Femundsmarka nasjonalpark skal det kunne drives reindrift i samsvar med reindriftsloven, alders tids bruk
og sedvane innenfor rammen som settes av verneforskriften.


Eventuelle tillatelser til oppføring av gjeterhytter og andre anlegg til bruk for reindriften vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av konkrete søknader med grunnlag i distriktsplan. Søknader om gjeterhytter og gjerder/anlegg skal også undergis behandling etter reindriftsloven.


Det kan gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøyer med grunnlag
i reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven.

Unødig forstyrrelse av rein bør så langt det er mulig, unngås. Verneforskriften kan imidlertid ikke regulere forholdet mellom reindriften og andre brukerinteresser. Dette må i tilfelle gjøres gjennom aktuell sektorlovgivning, eksempelvis reindriftsloven og friluftsloven. (Kilde: Forvaltningsplanen for Femundsmarka)

Les mer: http://www.reinportalen.no/


(Publisert:23.01.2015 Sist endret:03.03.2015)