Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Skredahøin, Svånåtindan og Snøhetta ligger sentralt sør i nasjonalparken. Bildet er tatt fra Hjerkinnhøe i Hjerkinn landskapsvernområde. Hitenfor toppene ligger tidligere Hjerkinn skytefelt som ble vernet i 2018. Foto: CSB
Skredahøin, Svånåtindan og Snøhetta ligger sentralt sør i nasjonalparken. Bildet er tatt fra Hjerkinnhøe i Hjerkinn landskapsvernområde. Hitenfor toppene ligger tidligere Hjerkinn skytefelt som ble vernet i 2018. Foto: CSB

Formålet med Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og i hovedsak urørt fjellområde med sitt høyfjellsøkosystem og biologiske mangfold. Villreinens leveområder er et hovedformål med vernet, i tillegg til naturtyper, landskapsformer og geologiske forekomster, samt kulturminner. 
Allmenheten skal ha adgang til naturopplevelser gjennom tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet i 2002, utvidet i 2018  og dekker de sentrale fjellområdene mellom Sunndalen, Drivdalen, Dalsida og Torbudalen, samt fjellryggen øst for Drivdalen.  Den omfatter den gamle Dovrefjell nasjonalpark (247 km2) som ble opprettet i 1974. Fra 2018 omfatter den også mesteparten av tidligere Hjerkinn skytefelt, sammen med Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ligger nesten i sin helhet i snaufjellet. Skal en karakterisere landskapet med et ord, må det være “storfelt”.  Høye fjell med nasjonalfjellet Snøhetta (2286 moh.) som landemerke. Dype daler, stupbratt ned fra  Sunndalsfjella nordvest og rundt Snøhetta og Svånåtindan, roligere i resten av området men også der store høydeforskjeller. I de nordvestre delene er klimaet suboseanisk og vest- og nordvestlig vær gir deg uvær. Snøhettamassivet og naboene danner et markant og ofte synlig værskille og i øst og sør er klimaet nokså kontinentalt, her kommer hovedparten av nedbøren fra sørøst.

Nasjonalparken har et areal på ca 1830 km2 og utgjør 40 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Nasjonalparken ligger i følgende kommuner (andel av arealet i parentes): Oppdal (34,6 %), Sunndal (33,8 %), Lesja (28,8 %), Dovre (2,2 %), Nesset (0,6 %) (Arealandelene er ikke oppdatert for utvidelsen i 2018 som kom i Dovre og Lesja).
IUCN-status: IUCN II. 

Flere opplysninger finner du her:

NATURBASE og dermed faktaarket er nå oppdatert med nye vernegrenser. 


PS. Forveksle ikke vår park med Dovre nasjonalpark. Den ligger i Rondane.

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:01.02.2019)