Prosjektplan, forvaltningsplan Dovrefjell 2017

Prosjektplanen en en beskrivelse av arbeidet med forvaltningsplan og hva en slik plan er.  I denne fasen er det viktig å få fram hvilke problemer å utfordringer planen skal adressere, ikke hvordan den skal gjøre det.  Framdriften er synkronisert med verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt.

Det er drøftet med miljødirektoratet og enighet i styret om at dette er en revisjon, ikke en ny forvaltningsplan.  Det innebærer at arbeidet med medvirkning blir kraftig forenklet i forhold til opprinnelig plan, da det ble lagt ned et stort arbeid med kommunale referansegruppe med mange møter i den enkelte kommune.

Nasjonalparkstyret er styringsgruppe, mens faglig rådgivende utvalg vil være felles referansegruppe. Administrativt kontaktutvalg fungerer som plangruppe.

Prosjektplanen er et kort (4 A4-sider) dokument.  Den tar opp følgende punkter:
- Kort om eksisterende plan, verneplanprosessen for skytefeltet og regional plan Dovrefjell.
- Hva er en forvaltningsplan?
- Hva skal planen avklare? 
- Hvem retter planen seg mot? ("Målgrupper")
- Kunnskapsbasert forvaltning, trusler mot verneverdiene og bevaringsmål 
- Det skal utarbeides en besøksstrategi 
- Organisering av planarbeidet, herunder samkjøring med verneplan for skytefeltet.

Framdriftsplanen for arbeidet er her tatt ut som et separat dokument.  
De viktigste fasene / milepælene:
- Oppstart, høring prosjektplan: Januar-februar 2015
- Planutkast skrives gjennom året og legges fram for nasjonalparkstyret i desember 2015
- Høring vår/sommer 2016, frist i august
- Merknadsbehandling og utarbeidelse av endelig plan til styrets desembermøte 2016
-  Ferdig revidert forvaltningsplan vår/sommer 2017.

CSB (Publisert:12.01.2015)