Forskrifter og vernevedtak

Telting med vanlig fjelltelt reguleres ikke av nasjonalparkforskriften. Større telt må du ha tillatelse til å ha stående mer enn en uke. Foto: Arne Johs Mortensen
Telting med vanlig fjelltelt reguleres ikke av nasjonalparkforskriften. Større telt må du ha tillatelse til å ha stående mer enn en uke. Foto: Arne Johs Mortensen

Verneområder blir opprettet ved at Kongen i statsråd vedtar forskrifter. Disse beskriver:

 • Grensen for området. Nyere forskrifter viser til kart - grensene i Naturbase.no er ajour med gjeldende. I gamle forskrifter er grensebeskrivelsen ofte omfattende.
 • Reglene for området. Hva er ikke tillatt, hva er tillatt uten videre, hva kan forvaltningsmyndigheten (vi) gi tillatelse til.
 • Merk at unntaksbestemmelsen (vanligvis § 4 i nyere forskrifter) ikke lenger gjelder, den er erstattet av naturmangfoldloven § 48.

Nedenfor her liste over forskriftene lenket opp mot Lovdatas base, samt vernevedtaket. Dermed er endringer som er komme etter vernevedtaket i 2002 med. Har du forskriftshefte som ble utgitt sammen med forvaltningsplanen i 2006, vær klar over at det har vært endringer i noen forskrifter.

Les denne artikkelen før du prøver å google etter regelverk. Det kan nemlig føre feil avsted.

Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter følgende verneområder:

Opprettet ved vedtak av verneplan for Dovrefjell, kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 2002:

   
 1. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark (gamle Dovrefjell NP fra 1974 inngår her)
 2. Knutshø landskapsvernområde
 3. Åmotsdalen landskapsvernområde
 4. Dalsida landskapsvernområde
 5. Eikesdalsvatnet landskapsvernområde
 6. Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde
 7. Jora landskapsvernområde
 8. Fokstugu landskapsvernområde
 9.    (Fokstumyra landskapsvernområde (utvidet) - RAMSAR-område, forvaltes av Fylkesmannen i Oppland)
 10. Torbudalen biotopvernområde
 11. Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde

Videre forvalter vi disse eldre verneområdene:


Vernevedtaket:

 

(Publisert:18.11.2014 Sist endret:06.09.2016)