Royal Marines får ikke kjøre

I ekstraordinært styremøte 11. januar opprettholdt nasjonalparkstyret avslaget på søknaden fra Forsvaret v/ HV-11 på vegne av UK Royal Marines om motorferdsel i samband med trening i verneområdene. Miljødirektoratet har nå opprettholdt styrets vedtak, dvs forkastet klagen.

Miljødirektoratet skriver:

"Miljødirektoratet opprettholder vedtaket fra Dovrefjell nasjonalparkstyre og avslår søknaden fra Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 og Det forente kongedømme Storbritannia og NordIrland/Royal Marines om dispensasjon for motorferdsel i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, Dalsida landskapsvernområde og Jora landskapsvernområde.

(...)

Vi kan ikke se at det i denne saken er nødvendig å gjennomføre øvelsen på en måte som innebærer motorisert ferdsel i verneområdene. Slik innholdet i og målet for øvelsen er beskrevet i søknaden og i klagen, legger vi til grunn at det er snakk om ren vintertrening. Kurset skal gi kursdeltakerne kunnskap om og erfaring i å oppholde seg og foreta militære operasjoner i høyfjellsterreng under vinterforhold. Øvelsen kan i prinsippet avholdes i et hvert høyfjellsområde av tilstrekkelig størrelse. Selv om vi har forståelse for at det i nærområdet til Setnesmoen er vanskelig å finne store fjellområder som ikke er vernet, kan vi vanskelig se at det ikke lar seg gjøre å finne tilstrekkelig store høyfjellsområder som ikke er vernet i Sør-Norge.

Vi vil avslutningsvis understreke at avslaget ikke innebærer at søknaden behandles annerledes enn søknader fra andre aktører. Tvert imot vil det for alle typer øvingsvirksomhet som behandles etter de aktuelle dispensasjonsbestemmelsene være en absolutt forutsetning at det er nødvendig at aktiviteten gjennomføres innenfor vernegrensa."

Les hele Miljødirektoratets avslag her ...

(Publisert:03.02.2021 Sist endret:15.02.2021)