Protokoll styremøte 27. mars er lagt ut

Protokollen fra møtet er nå ferdig og lagt ut. Nedenfor lister vi opp sakene i møtet med en kort opsummering av vedtakene og eventuelt hvilken kommune det gjelder.

Her finner du dokumentene...

Sak nr

Innhold

Utfall

ST 4/2017

Søknad om å rive nåværende bu ved Grisungen og sette opp ny bu med uthusdel på ny tomt i nærheten av nåværende bu

Tillatelse til å rive hytta og sette opp ny gitt

ST 5/2017

Søknad om oppføring av tilbygg på hytte i Tjønnglupen (Oppdal)

Tillatelse til å utvide hytta gitt

ST 6/2017

Henvendelse om å sette opp et sørsamisk minnesmerke ved Haugtjønnin (Oppdal)

Tillatelse til å sette opp minneplakett gitt

ST 7/2017

Utvidelse og definering av parkeringsplasser, fjerning av sikthindre langs Aursjøvegen (Sunndal)

Søknad delvis imøtekommet, noen tiltak krever egne og mer detaljerte søknader.

ST 8/2017

Søknad om å ha fôringsstasjoner og kunstige hi for fjellrev stående til 2027 - Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Imøtekommet. Krav om opprydding når stasjoner og hi går ut av bruk

ST 9/2017

Oppføring av grillhytte - Varig inngrep - Tiltak gjennomført uten tillatelse (Oppdal)

Tillatelse til å sette opp grillhytte avslått

ST 10/2017

Sak - bygg oppført uten tillatelse - Vurdering av sanksjoner  (Oppdal)

Varsel om pålegg om fjerning, dagbøter om ikke pålegg etterkommes

ST 11/2017

Brudd på vilkår for dispensasjon – Motorferdsel (Sunndal)

Når det er gitt vilkår (her: Tidsfrist før kjøring for å varsle) skal de etterkommes.

Styret ber Miljødirektoratet vurdere om miljøgebyr kan være egnet i slike saker i framtida.

ST 12/2017

Mardalen naturreservat - Godkjenning av forslag til vernegrense etter grensegang  - Romsdal jordskifterett (Nesset)

Grensen godkjent. Den blir da offisiell og legges inn i Naturbase.

ST 13/2017

Sak - Planer og tiltak i bestillingen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn 2017

Kr 200 000,- (mye mindre enn tidligere år) fordelt til Natursti v/ Vikseterplassen (Sunndal); Biologisk kartlegging i Dalsida (Lesja); ryddeplan for Vinstradalen (Oppdal); fjerne gammel telefonlinje(Folldal)

ST 14/2017

Sak - tildeling av ekstra midler fra fjorårets betillingsdialog.

Kr 90 000,- fordelt til vegetasjonskartlegging i Vinstradalen og forprosjekt Kongevegen Dovre-Oppdal

ST 15/2017

Sak - Dovrefjell nasjonalparkstyre - Informasjon for verneområdene i Dovrefjell og Rondane

Prosjekt for å erstatte nå nedlagte iNasjonalparker igangsettes, sammen med Dovre-Rondane nasjonalparkstyre

ST 16/2017

Sak - Oppfølging av Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet (Friluftslivsmeldingen)

Styret mener sykkelforbudet i nasjonalparken bør opprettholdes av hensyn til villreinen. Tillatte traseer / områder bør avgjøres gjennom forvaltningsplan

Kontakt sekretariatet for nærmere opplysninger.

(Publisert:30.03.2017 Sist endret:15.08.2018)