Fjellreven får ekstra vern

Fint dere passer bedre på meg! Foto: Arild Landa
Fint dere passer bedre på meg! Foto: Arild Landa

Kongen i statsråd vedtok i dag forskrift om fjellrev som prioritert artPrioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter.    Forskriften presiserer blant annet plikten til ikke å forstyrre fjellreven, i tillegg gir den nødvendig formell ryggdekning for tiltak som er nødvendige for å ta vare på arten.  
Det blir et klart forbud mot skade og ødeleggelse av fjellrevhi, både bebodde og tomme hi. Også forstyrrelse av fjellrev blir forbudt. 
De fleste hiene som er i bruk i området vårt ligger i nasjonalparken, her setter allerede nasjonalparforskriften forbud mot dette.

Fjellreven er en kritisk truet art. Dette betyr at den har ekstremt høy risiko for å dø ut. Arten var tidligere vanlig i Norge, men omfattende jakt gjorde at populasjonen ble redusert til et svært lavt nivå. På tross av at fjellreven ble fredet i 1930, har bestanden holdt seg kritisk lav.

- Fjellreven er en spennende og morsom art, som dessverre er kritisk truet. Gjennom å gjøre den til en prioritert art tar vi et enda tydeligere ansvar for fjellreven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I Sør-Norge har det de senere år vært en positiv utvikling for fjellrev grunnet utsetting av arten gjennom Avlsprogrammet for fjellrev. Går vi tilbake til 2010 var det i underkant av 50 individer på landsbasis. Totalt er den voksne fjellrevbestanden i Norge nå oppe i om lag 125 individer.  Oppdrettet skjer på avlsstasjonen på Sæterfjellet rett utenfor nasjonalparken i Oppdal, og nasjonaparken var arena for de første utsettingene.

I Dovrefjellområdet har utsettingene vært vellykkede, mulig takket være drahjelp av største lemenår på 20 år året etter at utsettingen startet. Sist sommer (2014) var det 13 bebodde hi med over 100 hvalper her.  Flere var naturlige etableringer av etterkommere av de utsatte revene.

Fjellreven er spesielt sårbar for forstyrrelser i yngletiden fra februar/mars til august/september. Regulering av tiltak og forstyrrelser i denne tiden vil være ekstra viktig vil kunne ha stor betydning for bestandenes videre utvikling.  
Skulle du få et glimt av fjellreven så nyt opplevelsen. Men vis hensyn, og hold avstand fra hilokaliteter. Du bør heller ikke følge etter fjellreven om du skulle komme på sporet av den. Blir fjellreven forstyrret ved hiet kan den sky området.   

Du kan lese hele den kongelige resolusjonen her - selve forskriften står til slutt.

Carl S Bj (Publisert:23.01.2015 Sist endret:15.08.2018)