Årsrapport for 2020 fra SNO til Dovrefjell nasjonalparkstyre

Statens naturoppsyn gir årlig en rapport om innsatsen i verneområdene til nasjonalparkstyret.

Last ned rapport ...

Aktiviteten innenfor Dovrefjell nasjonalparkstyre sine områder i 2020 har i grove trekk fulgt tidligere års mønster. Utførte oppdrag er lagt inn i verneområdeloggen, både tilsyn, sentrale oppdrag, bestillinger og enkelte verneområdebesøk (SNO-personell). Det er tjenestekjøpavtale med Lesja fjellstyre, Nesset fjellstyre, Sunndal fjellstyre, Oppdal bygdeallmenning, Dovre fjellstyre, Folldal fjellstyre og Kvikne fjellstyre.

På grunnlag av bestillingsdialogen for 2020 og sentrale føringer er det lagt inn 12 oppdrag i verneområdeloggen innenfor områdene som Dovrefjell nasjonalparkstyre forvalter. Dette er kvittert ut med i alt 26 feltaktiviteter. Noen oppdrag er løpende over flere år og kommer i tillegg. Alle fagdata som samles inn av feltpersonell, legges fortløpende inn i egne databaser: artsobservasjoner, rovbase, sett rein, anmeldelsesdatabasen og verneområdeloggen.

Mange av vernområdene berører flere kommuner og fylker, og rapportering og statistikk for innsats og ressursbruk blir følgelig komplisert. Denne rapporten er summarisk. Informasjon og rapportering til forvaltningsstyret/sekretariatet gjøres fortløpende gjennom jevnlig kontakt og underveis-rapportering i form av notater, e-poster og henvisning til fagdata i ulike baser.

Feltaktiviteten hos SNO-personell og tjenesteytere blir samordnet så langt som mulig, for å få en rasjonell og effektiv drift. På de enkelte feltoppdrag blir ulike oppgaver kombinert, for eksempel motorferdselsoppsyn og registreringsarbeid, og sentrale og lokale oppdrag utføres samtidig.

(Publisert:09.12.2020 Sist endret:31.03.2021)