Vernekart

Viewpoint Snøhetta
Viewpoint Snøhetta, Foto: Carl S Bjurstedt

Kart over verneområdene viser de offisielle grensene.  Kart sammen ved verneforskrift er arkivert i de aktuelle kommunene og fylkesmennene samt i Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet.

Verneforskriftene viser til grenser som går fram av kart i målestokk 1:150 000 datert Miljøverndepartementet april 2002. 

Etter verneforskriftene skal de nøyaktige grensene merkes i marka og knekkpunkta skal koordinatfestes.  De senere åra har Jordskifteverket hatt annsvaret for dette arbeidet gjennom grensegang av verneområder.

Dette arbeidet er ikke utført i Oppland.  I Sør-Trøndelag er arbeidet ferdig, men ikke nedfelt i forskrift og endrede kart. Med unntak av noen svært få steder har ikke dette praktisk betydning for eksisterende virksomhet.
Det viktigste er at nasjonalparkgrensa i Oppdal skal følge grensa for Oppdal bygdeallmenning. Dette gir avvik på opp til 2-300 m i begge retninger i forhold til vernegrensa på kartene.

I Møre og Romsdal og Hedmark er arbeidet avsluttet og grensene i Naturbase (kartet i lenken er interaktivt -du kan f. eks. zoome inn og ut) er korrigert i forhold til dette.

Abonner på nyheter fra nasjonalparkstyret

CSB (Publisert:21.12.2011)