Sykling i verneområdene

På tur på Vålåsjøhøvegen, juli 2008. Her kan du sykle, men kun 1.6.-15.7. Det samme gjelder Snøheimvegen. (Foto: CS Bjurstedt ©)
På tur på Vålåsjøhøvegen, juli 2008. Her kan du sykle, men kun 1.6.-15.7. Det samme gjelder Snøheimvegen. (Foto: CS Bjurstedt ©)

in English...

Du kan sykle tråsykkel på Snøheim- og Vålsjøhøvegene men bare i tida 1. juni til 15. juli. Merk at den delen av turveien til Viewpoint Snøhetta som går i verneområdet ikke er lov å sykle (skilt på grensa).

Ny (2019) brosjyre om sykling i nasjonalparken...

Friluftsloven angir reglene for sykling i utmark utenfor verneområder. I friluftsmeldinga ville Stortinget ha lempligere regler for sykling i utmark. Forskriften om motorisert ferdsel i utmark (§ 2 a) ble derfor endret slik at el-sykkel - med hjelpemotor maks 250 W som kutter effekt gradvis til 0 ved 25 km/t og maks fart 6 km/t på el alene - kan brukes i utmark, men slik bruk er fortsatt motorisert ferdsel.

Forskriftene for verneområdene er imidlertid ikke endret - de har i de fleste tilfeller forbud mot motorisert ferdsel, inkludert el-sykkel, inntil en eventuell endring av den enkelte verneforskrift er gjort. Til nå er det ikke gjort endringer i verneforskrifter som gjelder hos oss, eller andre steder.

I nasjonalparker er sykling normalt forbudt utenom angitte traseer. Stortinget ville lempe på dette, med mulig unntak for parker med villrein. Det er satt i gang en prosess for å forberede revisjon av verneforskrifter, men denne er ikke i mål. Trolig blir det ikke endring i nasjonalparker med villrein, blant annet da ikke hos oss. Utvidet nasjonalpark og nytt Hjerkinn BVO m/ LV har "gamle" bestemmerlser om motorferdsel og sykkel.

I og med at el-sykkel regnes som motorisert ferdsel, er det ikke tillatt å bruke slike på Snøheim- og Vålåsjøhøvegen (Hjerkinn LVO m/ BV) i de periodene sykling her er tillatt (1. juni-15. juli). Heller ikke der det er forbud mot motorisert ferdsel i de øvrige verneområdene. Det vil si i terrenget, på sti, på  kjørespor, på bilveg i perioder med forbud mot motorisert ferdsel. Motorisert ferdsel på bilveg i de øvrige områdene (altså unntatt nasjonalparken og Hjerkinn LVO m. BV) er tillatt, dermed er også el-sykkel tillatt der.

I Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er kun to traseer tillatt for sykling:

  • Dindalen-Åmotsdalen (Kjøresporet fra Dindalshytta til Søndre Snøfjellstjønn og videre T-merket løype over til kjerrevegen i Åmotsdalen.)
  • På Drotningdalsvegen (Ryin på Vinstradalsvegen -Vårstigen og fra denne på stien -vanskelig å sykle - trillerute - over til Bekkelægret der det er bilvei videre mot Folldal.)
  • (Forvaltningsplanen fra 2006 åpner også for sykling på Gamle Snøheimvegen, men dette gjelder bare siste 500 m av denne før Snøheim. Etter utvidelsen av NP og nytt LVO ligger resten av denne veien i disse og her er det ikke lov å sykle.)

I øvrige verneområder (utenom nasjonalparken og Hjerkinn LVO m/ BV)er det ikke bestemmelser om sykling. Her er da reglene som i utmark ellers, bortsett fra at det ikke er lov å bruke el-sykkel der motorisert ferdsel er forbudt.
I Fokstugu landskapsvernområde er det ikke bestemmelser om motorisert ferdsel, motorferdsellova gjelder. Her er det altså tillatt å bruke el-sykkel i tråd med bestemmelsene i motorferdsellova og friluftslova.

Man skal også merke seg at definisjonen på el-sykkel i motorferdselforskiften tilsvarer definisjonen i sykkelforskriften etter vegtrafikkloven.
El-sykkel "sprekere" enn dette (max 250 W, utkobling v/ 25 km/t, max 6 km/t uten å tråkke) er  ordinær (elektrisk) moped eller motorsykkel. Det er da krav om registrerning og forsikring som for andre motorkjøretøy. Skader du deg selv på en slik uten registrering/forsikring, kan du se langt etter forsikringsutbetaling. Skader du andre, vil du få regresskrav som i verste fall knekker deg økonomisk for mange år framover.

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:15.01.2021)