Tiltak og prosjekt

Slått på Knivabakkgjerdet.
Slått på Knivabakkgjerdet., Foto: Liv Byrkjeland - SNO

 

Kvart år gjennomfører verneområdeforvaltninga ei rekke tiltak knytt til vedlikehald, skjøtsel og tilrettelegging. Breheimen nasjonalparkstyre søkjer om midlar frå sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Ofte er det SNO lokalt som gjennomførar eller administrerar gjennomføringa av desse prosjekta. Lokale organisjasjonar, bygdeservice-selskap eller grunneigarar er ofte sentrale i gjennomføring av prosjekta, men også eksterne aktører vert nytta. 


Oppstarta tiltak

Ljåsliping ved utmarksslått Knivabakkgjerdet

  Det er kvart år ei rekke tiltak som vert gjennomført i eller i tilknyting til verneområda. Under er ei liste over prosjekt som er i gong eller som krev regelmessig vidareføring.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:01.09.2015)

Gjennomførte tiltak

Opprusting av buføringsveg i Mørkridsdalen

  Sidan opprettinga av verneområda i Breheimen ettersommaren 2009, har det blitt gjennomført og iverksett ei rekke tiltak og prosjekt i desse områda.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:01.09.2015)

Bestillingsdialog

Infoskilt ved Sotaseter

  Kvart år vert det løyvd midlar til tiltak i verneområda over statsbudsjettet. Ein eigen pott er avsett til tiltak i større verneområde. I samarbeid mellom SNO sentralt og DN, vert denne potten fordelt til dei ulike verneområdestyra (der dei er konstituert).

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:06.02.2013)