Vegleiarar og skjema

 

Det er utarbeida ei rekke vegleiarar og brosjyrar/skjema for mange tema som kan vere relevante for brukarane av Breheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Under er ei opplisting av eit utval som er vurdert som mest relevant. Det vil stadig vere behov for revisjonar og nye vegleiarar og denne opplilsting vil derfor måtte oppdaterast.

 

 


 

Tema Namn Utgjevar År
Stimerking Merkehandboka DNT 2009
Forvaltning Forvaltningshandboka Naturvern kap.1  DN 2008
  Forvaltningshandboka Lovverket kap.2    
  Forvaltningshandboka Verneområde kap.3    
  Forvaltningshandboka Vernevedtak kap.4    
  Forvaltningshandboka Forvaltning av verneområde kap.5    
  Forvaltningshandboka Tilsyn med verneområde kap.6    
Skjøtsel Skjøtselshandboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker  Ann Norderhaug 1999 
Økonomi  Strategi for bruk av midlar til tiltak i verneområde  DN  2007 
Forvaltning Rundskriv om forvaltning og verneforskrifter DN 2010
Forvaltning Naturmangfaldlova kapittel II - vegleiar Miljødirektoratet 2012

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:28.05.2014)