Naturfaglege rapportar

VillreinI vedtektene til Breheimen nasjonalparkstyre er det slege fast at styret skal legge til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. For å kunne vurdere effektar av ulike tiltak og prosjekt, trengs fagleg registrering og vurdering av verneverdiar.

Ved gjennomføring av verneprosessen vart det utarbeida fleire fagrapportar for å vurdere verneverdiane i området. KU-rapportane er samla her.

I tillegg er det og vil det vere behov for fagrapportar om forhold i verneområdet som er knytt til særskilde forvaltningsmessige forhold og probelmstillingar. Det kan vere reine registreringar eller fagmessige vurderingar. Lista her vil bli fyllt på etterkvart.

 


 

Verneområde Tema Namn rapport Fagansvarleg  År
Vigdalen Granspreiing Gran i Vigdalen Tanaquil Enzensberger 2010
 Mørkridsdalen Overvaking Strukturert befaring   DN/SNO v/Liv Sigrid Nilsen og Gunnar Kjærstad 2012 
         
         

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:27.05.2014)