Brosjyre og årsmelding

Opp mot Vangsen frå nord
I tillegg til ei brosjyre som er utarbeida for verneområdet, vert det årleg utarbeida rapportar som både viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.

Brosjyren for Breheimen nasjonalpark er utarbeida av Direktoratet for naturforvaltning etter ein felles mal for alle nasjonalparkar. Denne brosjyra er trykt opp i mange eksemplar og vert gjort tilgjengeleg der det er naturleg at slik informasjon er tilgjengeleg. Det er utarbeida både ein norsk og engelsk versjon av denne brosjyra.

Ulike institusjonar/prosjekt har ulike behov for rapportering. Nokre rapporter jamnleg (typisk årleg), mens andre utarbeidar berre ein sluttrapport. Under er ein enkel tabell som er kopla mot ulike rapportar:

 

 


 

 

Institusjon/prosjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sluttrapport
Breheimen nasjonalparkstyre                    
SNO Breheimen  X X   X X  X
         
Mennesket og naturarven (forprosjekt)                    X
Naturarvprosjektet i Luster                    
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.12.2015)