Vernekart

Hestbrepiggane og Lundadalen
Hestbrepiggane og Lundadalen, Foto: Bjørn Dalen

 

Vernekartet er ein del av verneforskrifta, og vert fastsett gjennom vernevedtaket. Vernekartet er m.a. grunnlaget for merking av vernegrensa etter vernevedtaket.

Eit oversynskart med alle verneområda i Breheimen  i målestokk 1:250 000 er utarbeida på grunnlag av vernevedtaket.

Du finn vernekartet for kvart av verneområda her:

 

Etter verneforskrifta skal dei nøyaktige grensene merkast i marka og knekkpunkta skal koordinatfestast. Ofte utførar Jordskifteretten oppmerkinga i marka på oppdrag for forvaltninga.