Nasjonalparkstyret ønsker ikke jagerfly i Børgefjell


Nasjonalparkstyret har avslått søknad fra Luftforsvaret om øvelsesflyging under 300 meter i Børgefjell nasjonalpark.

Luftforsvaret ønsket å benytte Børgefjell nasjonalpark som øvingsområde for flyging med militære fly lavere enn 300 m over bakken, da med en nedre begrensning på 90 meter.  Det ble søkt om en generell dispensasjon ut 2015 uten at den var knyttet til noen konkret øvelse.

Nasjonalparkstyret avslo søknaden og mener at en generell dispensasjon uten begrensinger i tid og område ikke kan innvilges ift. myndigheten som ligger i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 i.

Lavtflyging over hilokaliteter for fjellrev kan medføre skade på fjellrevbestanden, noe som vil være uheldig for en allerede sårbar art. Fjellreven ble en prioritert art i Kongen i statsråd 23. januar 2015, noe som betyr at arten skal spesielt hensynstas. Føre-var-prinsippet i nml § 9 må derfor tillegges vekt, dette også i forhold til at foreliggende forskning tilsier at lavtflyging i fjellrevområder bør unngås.

Støy og forstyrrelser i verneområdet er også forhold som tilsier at søknaden om generell dispensasjon ble avslått.

(Publisert:05.07.2015)