Verneområder

Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for 5 verneområder i Nord-Trøndelag. Hvert område har sin forskrift, nedenfor følger en presentasjon av det enkelte verneområde....Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark ble opprettet i 2004 og ligger i sin helhet i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Verneforskrift finner du her:   Informasjon knyttet til reiseliv og aktiviteter finner du på Lierne nasjonalparksenter sine sider, link finner du her:

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:09.04.2013)

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ble opprettet i 2004. verneforskrift finner du her:   Mer informasjon om reiseliv og aktiviteter finner du på Lierne nasjonalparksenter sine sider.

(Publisert:07.03.2013)

Berglimyra og Klumpliberget naturreservat

Formålet med fredningen er å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark, myr og kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og vegetasjonen for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt fugleliv i området. Naturreservatet dekker et areal på 14,8 km 2 og ligger i sin helhet i Lierne kommune. Området består av et stort,...

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:05.04.2013)

Storfloa naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et større myrlandskap i den indre del av Namdalen, der særlig forekomstene av bakkemyr, som tildels er svært bratt, og terrengdekkende myr er av særlig interesse.   Dette er et større myrkompleks i indre del av Namdalen, der særlig forekomsteneav bakkemyr, som dels er svært bratt, og terrengdekkende myrer er av interesse. De største naturfaglige verneinteress...

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:05.04.2013)

Skjækra landskapsvernområde

Skjækra landskapsvernområde ligger vest i  Steinkjer og Snåsa kommuner og Grenser til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004. Samlet areal for landskapsvernområdet er på ca. 96 km2 Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler,...

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:08.04.2013)