Miljødirektoratets tilrådning om utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark

Ospeholdt
Ospeholdt, Foto: Ingve Birkeland

Miljødirektoratet sendte 21. januar 2014 sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms til sentral behandling. I tilrådningen ligger det forslag om utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark.

Miljødirektoratet gir råd til Klima- og miljødepartementet om vern av 14 nye områder med skog i Troms, derav 13 naturreservat og utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark. Områdene ligger på Statens grunn i Troms.

Tilrådingen omfatter totalt på 106,5 km² og av dette er 39,2 km² produktiv skog.

Nasjonalparken dekker nå et område på 124,9 km². Dersom verneforslaget blir vedtatt vil totalarealet til nasjonalparken økes med 9,4 km² til i alt 134,4 km².

Link til Miljødirektoratet:

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Tilradninger-verneomrader/Tilrading---Vern-av-skog-pa-Statskog-SF-sin-grunn-i-Troms/

(Publisert:28.01.2014 Sist endret:08.02.2016)